Spracovanie osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ubezpečujeme Vás, že dodržiavame prísne pravidlá, ktoré stanovujú, kto má prístup k Vašim osobným údajom a aké osobné údaje môže spracúvať. Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím osobám, okrem prípadov, ak si prajete odovzdať Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, kedy na to máme Váš súhlas a v prípade, že nám to ukladá právny predpis alebo nás na to oprávňuje alebo ak ide o náš oprávnený záujem.

Prečítajte si prosím nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme navrhli tak, aby bol pre Vás tento dokument prehľadný.

V prípade nejasností Vám radi ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. V týchto prípadoch sa na nás môžete obrátiť písomne na e-mailovú adresu schody@lukyplus.sk alebo telefonicky na číslo:0905 927 295

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy ten, komu boli osobné údaje poskytnuté a kto určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Luky plus s.r.o., Holubyho 28, 902 01 Pezinok zapísaná v Obchodnom registri Okr.Súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. /B, IČO:34096663 ďalej len „Luky plus s.r.o.“).

Svoje práva môžete uplatniť písomne poštou alebo e-mailom na týchto kontaktoch:

Kontakt: Luky plus, s.r.o.
Adresa: Holubyho 28 , 902 01 Pezinok
E-mail: schody@lukyplus.sk

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorou je Katarína Moravčíková, konateľ
Spoločnosti Luky plus s.r.o.

Kontakt: kancelaria@lukyplus.sk ďalej len „zodpovedná osoba“).

2. Spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?

Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť.

• Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod.
• Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.
• Spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi.
• Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.
• Sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.
• Zodpovedná osoba – fyzická alebo právnická osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom na vykonávanie činností súvisiacich s ochranou osobných údajov.
• Účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.
• Osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby.
• Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad keď je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa.
• Profilovanie – akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky, napríklad správanie sa na internete a pri online nákupe.
• Cookies – malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok, ako je napríklad prihlasovanie a často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na webe. Ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.
• Príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované.
• Produkt – akékoľvek produkty ponúkané na našej web stránke.
• Služba – akákoľvek zo služieb, ktoré Vám ponúkame, teda naše produkty a služby ponúkané online a ich podpora.

3. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli predávať naše produkty a poskytovať naše služby a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

Základné identifikačné údaje
Základné identifikačné údaje potrebujeme na účely zmluvy, ktorú s nami uzatvárate. Ide o meno, priezvisko, fakturačná adresa a dodacia adresa.

Kontaktné údaje
Medzi kontaktné údaje patrí e-mail a telefónne číslo.

Informácie o využívaní našich služieb
Medzi tieto informácie patria informácie o službách, ktoré u nás využívate, pričom na základe týchto informácií Vám môžeme odporučiť iné vhodné produkty.

Informácie o interakcii s Vami
Informácie o interakcii s Vami si písomne zaznamenávame tak, aby sme Vám mohli poskytovať zákaznícku podporu.

Platobné údaje
Ide výlučne len o informácie o platbách za naše produkty.

4. Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame:
• bez potreby Vášho súhlasu,
• s Vaším súhlasom

Spracovanie osobných údajov bez potreby Vášho súhlasu:

Spracúvanie na základe zmluvy
Vaše osobné údaje spracúvame na účely uzavretia zmluvy medzi Vami, ako našim objednávateľom a potenciálnym zákazníkom, a nami, ako dodávateľom, pri využívaní našich služieb. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Ide najmä o plnenie predmetu zmluvy, zákaznícku podporu, správu zmluvy a evidenciu účastníkov.

Pre tento účel je poskytovanie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva.

Spracúvanie na základe oprávnených záujmov
Oprávneným záujmom spoločnosti Luky plus s.r.o. je:
• informovať Vás o novinkách týkajúcich sa správy Vašej zmluvy,
• informovať Vás o službách a produktoch Luky plus s.r.o. e-mailom
• obhajoba právnych nárokov.

Spracúvanie pre štatistické účely
Po ukončení Vašej zmluvy a uplynutí času, na ktorý uchovávame osobné údaje, sú osobné údaje ďalej spracúvané na štatistické účely a to v anonymizovanej podobe.

Súbory cookies
Naše internetové stránky používajú cookies, ktoré:
• zlepšujú výkon internetových stránok tým, že zbierajú informácie o spôsobe, akým ich návštevníci používajú (napr. ktoré záložky sú najviac navštevované),
• zvyšujú funkčnosť internetových stránok a približujú ich Vám tým, že nám umožňujú pamätať si Vaše predošlé voľby. Tieto informácie však nie sú používané na Vašu identifikáciu, ani na zapamätanie si toho, kde ste na internete boli,
• umožňujú niektorým nástrojom pracovať, poskytujú opatrenia proti spamom a tiež prístup k vekovo obmedzenému obsahu,
• umožňujú niektorým našim dodávateľom poskytovať služby, ktoré vo vzťahu k internetovým stránkam poskytujú v našom zastúpení.

Pomocou súborov „cookies“ dokážeme vo všeobecnej rovine tiež zaznamenávať štatistické údaje o správaní návštevníka týchto internetových stránok. Vďaka tomu ich môžeme cielene prispôsobovať Vašim záujmom a požiadavkám.

„Cookies“ nám pomáhajú pri identifikácii obzvlášť populárnej či problémovej časti internetových stránok, nie je ich ale možné spojiť s konkrétnym užívateľom. Súbory „cookies“ ďalej využívame aj pre účely Vašej autentizácie, teda pre to, aby sme prostredníctvom nich eliminovali nutnosť zadávania identifikačných údajov o Vašej osobe pri každom ďalšom Vašom vstupe na internetové stránky. Súčasne ich používame aj na účely prispôsobenia internetových stránok podľa Vašich potrieb, teda napr. pre to, aby sa Vám internetové stránky naďalej zobrazovali vo Vami zvolenom jazyku či v určitej grafickej úprave.

Tieto internetové stránky si samozrejme môžete prezerať aj bez súborov „cookies“. Je však možné, že niektoré ich funkčnosti budú obmedzené a komfort používania sa zníži. Väčšina prehliadačov tieto súbory akceptuje automaticky, ich ukladaniu je však možné zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte možnosť „neakceptovať cookies“. Súbory „cookies“, ktoré sa na Vašom zariadení už uložili, môžete tiež kedykoľvek vymazať. Presné nastavenie tejto funkcie zistíte pomocou „nastavení“ Vášho prehliadača.

Spracovanie osobných údajov s Vaším súhlasom:

Spracúvanie na marketingové účely
Vaše osobné údaje spracúvame na účely marketingu v minimálnom rozsahu / len foto výrobkov Vám dodaných, pri foto nie je uvedene miesto ani Vaše meno/
Spracúvanie fotografií zákazníkov na účely propagácie činnosti Luky plus s.r.o.
Vaše fotografie , pripadne naše fotografie vyhotovené z dodaného diela zverejňujeme na našej stránke s Vašim súhlasom, avšak bez identifikácie obrazku, ktorý nie je spojený s Vašimi osobnými údajmi. Obrazky slúžia výhradne na prezentáciu výrobkov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, u spoločnosti Luky plus s.r.o., písomne poštou alebo e-mailom na kontaktoch:

Kontakt: Luky plus s. r. o.
Adresa: Holubyho 28, 902 01 Pezinok
E-mail: schody@lukyplus.sk

5. Akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej zmluvy a doby poskytnutej záruky/ zvyčajne 36 mesiacov/, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu až 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi.

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu uchovávame/zverejňujeme po dobu 5 rokov od ich získania/zverejnenia, prípadne do odvolania tohto súhlasu z Vašej strany.

6. Odkiaľ osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame:
• priamo od Vás pri uzatvorení a v priebehu trvania zmluvy a pri plnení zmluvy,
• priamo od Vás pri vyplnení kontaktného formulára na našom webe,
• od iných osôb, ktorým ste na to dali súhlas.

7. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete už dostávať žiadne ponuky produktov Luky plus s.r.o.? Vaše rozhodnutie plne rešpektujeme.

Čo by malo odvolanie súhlasu obsahovať?
• Kto odvolanie podáva. Uveďte prosím Vaše meno, priezvisko a e-mail.
• Uveďte výslovne, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali Vaše osobné údaje na marketingové účely. Súhlas môžete odvolať všeobecne (bude sa vzťahovať na všetky marketingové činnosti), prípadne špecifikujte, na aké marketingové činnosti sa odvolanie vzťahuje
• Odvolanie adresujte našej spoločnosti.

Akým spôsobom môžete odvolanie poslať?
Odvolanie súhlasu môžete poslať poštou alebo e-mailom. Pri ponukách služieb zasielaných e-mailom , môžete súhlas odvolať online priamo v texte tohto e-mailu kliknutím na odkaz, ktorý odvolanie súhlasu so zasielaním týchto e-mailov umožňuje. V tomto prípade bude Váš e-mail z našej databázy automaticky odstránený.

8. Nepoužívame automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov.

Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb nepoužívame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie.

9. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov
Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu
Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenil ste napríklad e-mail? Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad spoločnosť Luky plus môže mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.

Právo na obmedzenie spracúvania
Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.

Právo na prenosnosť údajov
Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdávame Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie
Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.
Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.
Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

10. Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť u spoločnosti Luky plus s.r.o., a to e-mailom na adresu schody@lukyplus.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu Holubyho 28, 902 01 Pezinok
Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Za ako dlho môžete očakávať odpoveď od spoločnosti ?
Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávaní v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

11. Kto môže mať prístup k Vašim údajom?

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ Luky plus s.r.o., a jeho zamestnanci v nevyhnutnej miere .Externé spoločnosti nemajú prístup k Vašim údajom. Informačné systemy spravujeme vo vlastnej réžii.
.

12. Prehľad vybraných právnych predpisov upravujúcich problematiku osobných údajov

Európsky rámec:
• Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

Národná legislatíva:
• Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
• zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

13. Kde nás môžete kontaktovať?

Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, a to emailom na adresu schody@lukyplus.sk písomne na korešpondenčnú adresu Luky plus s.r.o., Holubyho 28, 902 01 Pezinok